مقاله

شناسایی عیوب سرسیلندر بدون باز کردن آن از روی موتور

همانطور که در بخش عیبیابی کتاب سرویس نگهداری برخی عیوب مجموعه سرسیلندر تشریح شد در اینجا نیز
روند عیبیابی و رفع عیوب بدون بازشدن مجموعه سرسیلندر تشریح میگردد.
نشتی روغن
نشتی روغن از درپوش سوپاپهای سرسیلندر، اورینگ سنسور میلسوپاپ، کاسهنمد میلسوپاپ و سوپاپ تهویه
موتور )PCV )عیوب شایع موتور خودروها میباشد، و با انجام اقدامات ساده میتوان رفع عیب نمود.
بهطور مثال در صورت وجود نشــتی روغن از ناحیه درپوش سوپاپها، که توســط پیچ یا مهره به سرسیلندر متصل
میشوند، ابتدا این اتصاالت گشتاورسنجی شده، )باید توجه داشــت، ازدیاد گشتاور بیش از حد مجاز اعالمشده در
کتاب راهنمای تعمیرات موتور نه تنها باعث رفع نشتی نخواهد شد بلکه بهعلت ایجاد تاب درپوش سوپاپها، نشتی
بیشتری ایجاد میگردد( سپس به بررسی واشر و چسب آببندی درپوش میپردازیم و در صورت نیاز، واشر تعویض
و از چسب آببندی مناسب استفاده شود.

نشتی مایع خنککننده از پولکیهای کورکن مایع خنککننده
در اغلب سرسیلندرها مجاری جهت خروج ماهیچههای قالب ریختهگری که برای ایجاد کانال گردش مایع
خنککاری مورد نیاز است، وجود دارد، پس از عملیات ماشینکاری برای مسدودکردن این مجاری از پولکیهای
فلزی استفاده میشود، خوردگی و یا عدم آببندی این قطعات موجب نشتی مایع خنککاری خواهد شد و با تعویض
پولکی معیوب رفع عیب میشود. شکل 13-1 پولک آببندی و نحوه نصب آنها روی سرسیلندر را نمایش میدهد.

صدای غیرعادی از مکانیزم محرک سوپاپ ها

کی از شایعترین عیوب در مجموعه سرســیلندر، ایجاد صدا از مکانیزم حرکت سوپاپها هنگام کارکرد موتور است
ً علل بروز این عیوب
ً رفع عیوب بدون بازکردن اجزا با انجام کنترل و تنظیمــات الزم، صورت میپذیرد، عموما
و بعضا
عبارتاند از:

شــل شــدن اتصاالت پیچ یا مهره یاتاقانهای میلسوپاپ یا
میل اسبک، میتوان پس از باز کردن درپوش سوپاپها بهوسیله
تورکمتر، مقدار گشــتاور مجاز اتصاالت را بــا توجه به اطالعات
کتاب راهنمای تعمیرات موتورکنترل و اصالح نمود. شکل 14-1
روند کنترل پیچهای یاتاقان میلسوپاپ یک نوع موتور را نمایش
میدهد.

2 خالصی بیش از حد مجاز سوپاپها، یکی دیگر از دالیل ایجاد
صدا از مجموعه سرسیلندر میباشد. شــکل 15-1 نواحی ایجاد
صدا در مکانیزم حرکت سوپاپها را نمایش میدهد

می ً توان با انجام فیلرگیری مطابق دستورالعمل کتاب راهنمای تعمیرات موتور که قبال با روشهای آن آشنا شدیم،
رفع نقص صورت پذیرد. تصاویر شــکل 16-1 نحوه کنترل خالصی ســوپاپها در دو روش تنظیم پیچ و مهرهای و
شیمگذاری را نشان میدهد.

افت قدرت موتور
برخی اشکاالت در مجموعه سرسیلندر موجب افت قدرت سیلندرهای موتور میگردد، شناسایی آنها با انجام
تستهای قدرتسنجی )پاورباالنس(، کمپرس و نشتیسنجی سیلندرها )دالیل مختلفی از قبیل خرابی سیستم
جرقه، سوخت ً رسانی، اشکاالت مکانیکی موتور و…(، که قبال در کتاب سرویس و نگهداری بیان شده، امکانپذیر
است.
اگر در انجام آزمایشهای قدرتسنجی، کمپرسسنجی و نشتیسنجی، وجود نشتی از سوپاپهای ورودی و
خروجی رؤیت شد، در اولین اقدام رفع نقص، درصورتیکه سوپاپهای آن دارای امکانات تنظیم فیلر باشند،
میبایست فیلرگیری صورت پذیرد تا احتمال بازماندن سوپاپها رفع گردد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *