ابزار رحیم

این پیشه نسل به نسل به دست ما رسیده است. ابزار تنها برای ما راهی برای کسب و کار نیست. ابزار برای ما فلسفه است، هنر است، خلاقیت است. ابزار برای ما همراهی است در مسیر ارتقا، همیاری است در حل مسائل و مشکلات و دستیاری است در جهت بهره وری. هیچ صنعتی بدون ابزار رونق نخواهد گرفت. هیچ چرخی بدون ابزار نخواهد چرخید و هیچ سرزمینی بدون ابزار توسعه نخواهد یافت.
با پیشرفت روز به روز دانش که منجر به طراحی و ساخت ابزارهای نوین خواهد شد، صنعتی توسعه خواهد یافت که استفاده از ابزارهای از چرخه خارج شده ی دیروز را رها کرده و روی به فناوری نوآورانه ی امروز بیاورد.
با یاری پروردگار، ما در ابزار رحیم با معرفی و ارائه ی مشاوره درباره ی ابزارهای تخصصی نوین و تامین و آموزش عملکرد آن ها تلاش خواهیم کرد سهمی هرچند اندک در زمینه ی توسعه ی سرزمینمان داشته باشیم.