مقاله

تعمیر سرسیلندر

همانطورکه در بخش عیبیابی سیستم مولد قدرت کتاب سرویس و نگهداری خودرو با برخی از روشهای
عیبیابی مجموعه سرسیلندر آشنا شدهاید در این کار نیز با شناخت روشهای مختلف عیبیابی، تعیین
عیوب و نحوه انجام تعمیرهای مجموعه سرسیلندر، مهارت مورد نیاز را کسب خواهید نمود.
قابل ذکر است اگرچه در این بخش روشهای مختلف عیبیابی در شناسایی عیوب سرسیلندر بیان میگردد
ً تمامی این روشها جهت شناسایی علل عیوب بهکار نمیرود و برحسب عیوب ظاهر شده در
ولی لزوما
سیستم مولد قدرت یک یا چند روش مرتبط استفاده میشود. در آموزش این کار روشهای عیبیابی و رفع
عیوب با انجام کنترل و تنظیمات )بدون پیادهسازی سرسیلندر از روی موتور خودرو(، عیبیابی و رفع عیوب
با جداسازی اجزا )بدون پیادهسازی سرسیلندر از روی موتور خودرو(، عیبیابی و رفع عیوب با پیادهسازی
سرسیلندر از روی موتور خودرو پیگیری میشود.
با توجه به تخصصیشدن عمده مشاغل از جمله تعمیر خودرو، امروزه نوع تعمیراتی که تعمیرکاران بر روی
سرسیلندر موتور خودرو انجام میدهند با گذشته متفاوت است، لذا از ذکر مواردی مرتبط با رویه تعمیرات
ً موضوعات مرتبط
تراشکاری سرسیلندر که شغل مستقلی میباشد بهصورت تخصصی خودداری نموده و صرفا
با کنترل قبل و بعد از ارسال سرسیلندر به تراشکاری آموزش داده میشود.
ساختمان انواع سرسیلندر:

ساختمان سرســیلندر و مکانیزم محرک سوپاپها به دالیل زیر نقش بســیار زیادی در عملکرد موتور داشته و
دارای تغییرات بیشتری نسبت به سایر بخشهای مکانیکی موتور شدهاند:
1 جلوگیری از نشت سوخت و هوای متراکم و محترق شده و بنابراین افزایش نسبت تراکم
2 هدایت یکنواختتر ســوخت و هوای ورودی به موتــور و دود خروجی از موتور و بنابرایــن افزایش راندمان
حجمی و احتراق کامل
3 بهبود کیفیت احتراق و بنابراین افزایش توان و کاهش آالیندگی و مصرف سوخت
4 بهبود خنککاری موتور و بنابراین افزایش راندمان حرارتی

جنس سرسیلندر موتور خودروهای سواری در گذشــته بهعلت خواص مناسب ریختهگری، سادگی تولید، مقاومت
ً از چدن اســتفاده میشــد ولی امروزه با توجه به اهمیت اهدافی مانند
باال در برابر فشــار، حرارت و خوردگی عموما
سبکی وزن، افزایش سرعت عملیات تولید و ضریب انتقال حرارت باال از آلیاژهای آلومینیوم استفاده میشود.

در موتورهای OHV( ســوپاپ رو میلســوپاپ زیر( یاتاقانهای )نگهدارنده( میلسوپاپ داخل بلوکه سیلندر
استقرار داشته و بهصورت بوش بابیتی قابل تعویض میباشــد. )در مبحث نیمموتور آموزشهای تکمیلی ارائه
میشود

در سرســیلندرهای آلیاژ آلومینیومی OHC بهدلیل استقرار میل سوپاپ و سوپاپها بر روی سرسیلندر
عموما
یاتاقانهای )نگهدارنده( میلسوپاپ یکپارچه و از همان جنس سرسیلندر میباشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *