شناسایی عیوب سرسیلندر بدون باز کردن آن از روی موتور

همانطور که در بخش عیبیابی کتاب سرویس نگهداری برخی عیوب مجموعه سرسیلندر تشریح شد در اینجا نیز روند عیبیابی و رفع عیوب بدون بازشدن مجموع...

ادامه مطلب